<span id="7bnv9"><video id="7bnv9"></video></span><span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>
<span id="7bnv9"></span>
<span id="7bnv9"><video id="7bnv9"></video></span>
<span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>
<strike id="7bnv9"></strike><strike id="7bnv9"></strike>
<strike id="7bnv9"><i id="7bnv9"><del id="7bnv9"></del></i></strike>
<span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>

Genel

VMware, Inc. ve ba?l? kurulu?lar?n?n (topluca “VMware” olarak adland?r?l?r) web sitelerini kullanmadan ?nce lütfen bu kullan?m ko?ullar?n? (“Ko?ullar”) dikkatlice okuyun. Bu web sitelerine eri?erek, g?z atarak veya siteleri kullanarak, bu Ko?ullar? okudu?unuzu, anlad???n?z? ve bu Ko?ullara ba?l? kalmay? kabul etti?inizi ve ABD ihracat ve yeniden ihracat denetimi yasalar? ve y?netmelikleri dahil olmak üzere ilgili tüm yasalara ve y?netmeliklere uymay? kabul etti?inizi bildirmi? olursunuz, ABD ihracat yasalar?na ters dü?en farkl? davran??lar yasaklanm??t?r. Bu Ko?ullar? kabul etmezseniz, bu web sitelerini kullanma yetkiniz olmaz. Web sitelerini, VMware'in web siteleri arac?l???yla kullan?ma sunabilece?i herhangi bir i?eri?i (metin, veri, bilgi, yaz?l?m, grafik veya foto?raf gibi) (topluca “Materyaller” olarak adland?r?l?r) ve VMware'in web siteleri yoluyla sa?layabilece?i herhangi bir hizmeti (topluca “Hizmetler” olarak adland?r?l?r) kullan?m?n?z bu Ko?ullara tabidir. Web siteleri, Materyaller ve Hizmetler bu Ko?ullarda topluca “VMware Web Siteleri” olarak adland?r?l?r.

?

VMware, bu Ko?ullarda de?i?iklik yapma, VMware Web Sitelerinde yer alan ?zellikleri de?i?tirme veya kald?rma hakk?n? sakl? tutar. VMware Web Siteleri arac?l???yla sunulan belirli materyaller, bilgiler, ürünler, yaz?l?mlar veya hizmetler i?in ek veya farkl? Ko?ullar, ?artlar ve uyar?lar ge?erli olabilir. Bu Ko?ullarda yap?lan her türlü materyal de?i?ikli?ini e-posta g?ndererek veya VMware Web Sitelerinde de?i?iklikle ilgili bildirim yay?mlayarak size bildirece?iz. Herhangi bir materyalde de?i?iklik yaparsak, size ilgili e-postay? g?nderdikten veya bildirim yay?mland?ktan sonraki 30 gün i?inde bu s?zle?meyi feshedebilirsiniz. De?i?ikli?in yap?ld??? tarihi takiben VMware Web Sitelerini kullanmaya devam etmeniz halinde, de?i?en Ko?ullar? veya s?zle?meyi, yürürlükteki haliyle kabul etti?iniz varsay?l?r. VMware Web Siteleri arac?l???yla sunulan belirli materyaller, bilgiler, ürünler, yaz?l?mlar veya hizmetler i?in ek veya farkl? Ko?ullar, ?artlar ve uyar?lar ge?erli olabilir. Herhangi bir uzla?mazl?k olmas? durumunda, bu tür ek veya farkl? ko?ullar, ?artlar ve uyar?lar bu Ko?ullar?n yerini alacakt?r. Lütfen ilgili s?zle?me veya uyar?ya bak?n.

?

Bu Ko?ullar Topluluk Kat?l?m? Kullan?m Ko?ullar?n? i?erir ve Topluluk Kat?l?m? Kullan?m Ko?ullar?nda belirtilen ?art ve ko?ullara burada referansta bulunularak yer verilmektedir. Bu Ko?ullar, VMware Web Sitelerinin belirli ??elerini kullan?rken kabul etti?iniz ek ko?ullarla birlikte, sizinle VMware aras?nda i?bu belgenin konusu bak?m?ndan yap?lan s?zle?menin tüm, tek ve nihai i?eri?ini olu?turur ve bu haliyle s?zle?menin bu belgenin konusu bak?m?ndan sizinle VMware aras?nda daha ?nce yap?lm?? olabilecek herhangi bir s?zle?menin veya g?rü?menin yerini al?r. Bu Ko?ullar ve sizinle VMware aras?ndaki ili?ki, Kaliforniya'da ya?ayanlar taraf?ndan tümüyle Kaliforniya'da yap?lan, imzalanan ve uygulanan s?zle?meler i?in s?z konusu oldu?u gibi, ger?ekte ya?ad???n?z yerin neresi oldu?una bak?lmaks?z?n, Kaliforniya eyaletinin yasalar?na tabi olacakt?r. Bu Ko?ullardan veya VMware Web Sitelerini kullanman?zdan kaynaklanan veya bu kullan?mla ili?kili olarak a??lan tüm davalar Kaliforniya'n?n Santa Clara Vilayeti'nde bulunan Federal veya Eyalet mahkemelerine ta??nacakt?r ve siz de i?bu belgeyle s?z konusu mahkemelerin bu ama?la kullanaca?? ki?isel münhas?r yarg?lama hakk?na itaat etmeyi kabul etmi? oluyorsunuz. VMware'in bu Ko?ullarda belirtilen herhangi bir hakk? veya hükmü yerine getirmemesi veya uygulamamas?, bu tür bir hak veya hükümden feragat edildi?i anlam?na gelmeyecektir. Bu Ko?ullar?n herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme taraf?ndan ge?ersiz kabul edilmesi durumunda, siz yine de mahkemenin VMware'in ve sizin hükümde yans?t?lan maksad?n?z? yürürlü?e koymak i?in ?aba g?stermesini ve bu Ko?ullar?n di?er hükümlerinin tam olarak yürürlükte kalaca??n? kabul edersiniz. VMware Web Sitelerini kullanmay? herhangi bir ?ekilde sona erdirmenize bak?lmaks?z?n, bu Ko?ullar tam olarak yürürlükte kalacakt?r. Bu Ko?ullar, size veya VMware'e kar?? veya ikinizin lehine herhangi bir k?s?tl? yorumda bulunmaks?z?n yorumlanacakt?r. Bu Ko?ullar ve i?bu belgede sa?lanan herhangi bir hak sizin taraf?n?zdan aktar?lamaz veya ba?kas?na atanamaz, ancak k?s?tlama olmaks?z?n VMware taraf?ndan ba?kas?na atanabilir.

Yaz?l?m?n Kullan?m?

VMware'in ?zgün VMware yaz?l?mlar?n?n (“Yaz?l?m”) veya a??k kaynak yaz?l?mlar?n?n VMware'in Web Sitelerinden indirilmesine olanak sa?lad??? kadar?yla, bu tür Yaz?l?mlar VMware'in veya ü?üncü taraf lisans verenin ilgili telif hakk?, patent veya di?er fikri mülkiyet haklar?yla korunur. Yaz?l?mlar?n kullan?m?, ilgili son kullan?c? veya a??k kaynak lisans s?zle?mesi ko?ullar?na tabidir.

?

De?erlendirme ama?l? tüm yaz?l?mlar, yaln?zca de?erlendirme ve dahili kullan?m i?in “OLDU?U G?B?” sa?lan?r. De?erlendirme ama?l? Yaz?l?mlar? ticari, geli?tirme veya üretim amac?yla kullanamazs?n?z. Ek olarak, de?erlendirme ama?l? Yaz?l?mlar zamana ba?l? olarak devre d??? kalacak ?ekilde ayarlanm?? olabilir ve bir süre sonra ?al??may? durdurabilir.

Ticari Markalar

VMware, ticari markalar?, hizmet markalar? ve logolar?yla ilgili tüm haklar?n? sakl? tutar ve bunlar VMware'in ba?l? kurulu?lar?n?n ticari markalar?, hizmet markalar? ve logolar?yla birlikte topluca “VMware Markalar?” olarak adland?r?lacakt?r.

?

Resmi bir yaz?l? s?zle?meyle lisanslama yap?lmad??? sürece, hi?bir VMware ?al??an? veya di?er temsilcileri VMware Markalar?n?n kullan?m?na izin vermeye veya kullan?mlar?yla ilgili rehberlik hizmeti sa?lamaya yetkili de?ildir. Bu nedenle, resmi bir yaz?l? s?zle?me olmadan, bir VMware ?al??an?n?n VMware Markalar? ile ilgili herhangi bir taahhüdüne veya ba?ka bir beyan?na güvenilemez.

?

VMware Markalar? yüksek de?erli fikri mülkiyet niteli?indedir ve bu nedenle VMware, zihin kar??t?r?c? ?ekilde VMware Markalar?na benzeyen veya VMware Markalar? ile kar???kl??a neden olabilecek ü?üncü taraf markalar?n?n kullan?m?na ve kendi markalar?n? zay?flatmalar?na kar?? korunmak i?in gerekli ?nlemleri alacakt?r.

?

Resmi bir yaz?l? s?zle?me ile bir veya birden fazla VMware Markas? lisanslan?rsa, s?zle?me ba?ka yetkiler sa?lamad??? sürece, kullan?m ?u adreste yay?nlanan kurallara g?re olacakt?r:
http://www.41cizhi.cn/brand/portal/guidelines.html.

?

VMware, VMware ürünlerine ?zel olarak referansta bulunmak i?in VMware Markalar?n?n (logolar hari?) kullan?lmas?na itiraz etmez. Ancak, VMware Markalar?n?n yaln?zca referans ama?l? kullan?m? veya yal?n olarak adil bir ?ekilde kullan?m? düz metin bi?iminde olmal?d?r. Referans ama?l? kullan?m? hak ihlaline neden olacak kullan?mdan ay?rt etmek i?in nitelikli bir hukuk dan??man?na dan???lmal?d?r.

?

ABD'de, kay?tl? VMware Markalar? “?” simgesiyle, kay?tl? olmayan VMware Markalar? ise “?” ifadesiyle belirtilmelidir. VMware Markalar?n?n isim veya fiil olarak kullan?lmas? yerine, s?fat olarak kullan?lmas? tercih edilmelidir.

VMware Web Sitelerine Ba?lant? Verme

VMware Web Sitelerine ba?lant? verilmesi (VMware Web Sitelerinin bir par?as?n? olu?turan herhangi bir web sitesinin bir dahili veya tamamlay?c? sayfas? dahil), web sitesine k?prü olu?turmak i?in s?n?rl? ve geri al?nabilir bir hakk?n k?prünün yer ald??? web sitesi i?in a?a??daki ko?ullar?n ge?erli olmas? durumunda verilmesi hari?, VMware taraf?ndan yaz?l? olarak onaylanmal?d?r:

?

1.????? bir VMware Web Sitesinin i?eri?ini kullanmamaktad?r;
2.?????? bir VMware logosu kullanmamaktad?r;
3.?????? bir VMware Web Sitesini ?er?eve olarak kullanmamaktad?r;
4.?????? VMware ile bir ba?lant? veya ba?ka türlü bir ili?kiyi hatal? bir ?ekilde temsil etmemektedir;
5.?????? VMware taraf?ndan verilmi? olabilecek herhangi bir onay? yanl?? bir ?ekilde beyan etmemektedir;
6.?????? yasa d???, naho?, sald?rgan veya tart??mal? oldu?u dü?ünülebilecek herhangi bir i?erik i?ermemektedir ve
7.?????? VMware taraf?ndan istenmesi durumunda k?prünün silinmesi i?in k?sa sürede de?i?iklik yap?labilmektedir.?

Telif Hakk?

Aksi belirtilmedik?e, VMware Web Sitelerinin i?eri?i i?in telif hakk? (c) 1998-2011 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ge?erlidir. Tüm haklar? sakl?d?r.

?

VMware Web Sitelerinin i?eri?i ABD ve yabanc? telif hakk? yasalar?yla korunmaktad?r. VMware Web Sitelerini g?rüntülemek i?in gerekli olmas? d???nda, VMware Web Sitelerinin herhangi bir b?lümünü kopyalayamaz veya da??tamazs?n?z.

?

Varsa, sorular?n?z? veya yorumlar?n?z? lütfen VMware'e g?nderin.

ü?üncü Taraf Sitelerine Ba?lant?lar

VMware Web Sitelerinde ü?üncü taraf web sitelerinin ba?lant?lar? yaln?zca size kolayl?k sa?lamak i?in verilmektedir. Bu ba?lant?lara eri?irseniz, VMware Web Sitelerinden ayr?l?rs?n?z. VMware bu tür ü?üncü taraf web sitelerini onaylamaz veya kendileriyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz ve VMware bu web sitelerinde yay?nlanan herhangi bir bilgi, veri, dü?ünce, tavsiye veya beyan?n do?rulu?undan veya güvenilirli?inden sorumlu de?ildir. VMware bu web sitelerini denetlemez ve VMware herhangi bir ü?üncü taraf web sitesinin i?eri?inden, ü?üncü taraf web sitelerinde yer alan herhangi bir ba?lant?dan veya ü?üncü taraf web sitelerinde yap?lan güncellemelerden sorumlu de?ildir.

Korsanl?k Kar??tl???/Lisans Uygunlu?u

VMware teknolojisini tedbirli bir ?ekilde korumaktad?r ve ba?kalar? taraf?ndan lisans s?zle?meleri yoluyla kullan?lmas?na izin vermektedir. VMware yaz?l?mlar?n?n VMware'den izin al?nmadan kullan?lmas? veya da??t?lmas? yaz?l?m korsanl???d?r. VMware ürününü tüm dünyada kurulu bir da??t?c?lar ve yetkili sat?c?lar a?? kanal? yoluyla da??tmakta ve satmaktad?r. VMware, ürününü müzayedeler, e?ler aras? a? veya anahtar veya seri numaras? üreticisi sunan yasa d??? indirme siteleri gibi yetkisiz kanallar yoluyla da??tmamakta veya satmamaktad?r. Bu kanallardan biri arac?l???yla VMware yaz?l?m? edinmeyi dü?ünüyorsan?z veya edindiyseniz, korsan yaz?l?m edinmi? olma olas?l??? vard?r. Kendinizin veya ba?kalar?n?n VMware yaz?l?mlar?n? yetkisiz ?ekilde kullanmas?yla ilgili yard?m almak i?in lütfen buradan VMware ile ileti?ime ge?in.

?

VMware ayr?ca baz? mü?terilerin yaz?l?m lisanslar?n? y?netmek konusunda gü?lüklerle kar??la?abileceklerini bilmektedir. Bu durumlarda, VMware’in Lisans Uyumlulu?u ekibi da??t?m kay?tlar?n? inceleyip VMware’in dahili yetkilendirme kay?tlar? ile uzla?t?rarak yard?mc? olabilir. Bu program? amac? VMware’in mü?terilerini VMware lisanslar?n?n ko?ullar? konusunda e?itmek ve yetkilendirme kay?tlar?n? kullan?mla uyumlu hale getirmektir. ?irketinizin kullan?m?yla ilgili sorular veya sorunlar i?in lütfen licensecompliance@vmware.com adresi arac?l???yla VMware’in Lisans Uygunlu?u ekibiyle ileti?ime ge?in.

Zararlar?n Tazmini

VMware'in, üst kurulu?lar?n?n, yan kurulu?lar?n?n ve di?er ba?l? ?irketlerinin (ve bu tür tüm tüzel ki?iliklerin ilgili g?revlilerinin, y?neticilerinin, ?al??anlar?n?n veya arac?lar?n?n) sizin (veya hesab?n?z?, bilgisayar?n?z? veya yaz?l?m?n?z? kullanan herhangi bir ki?inin) VMware Web Sitelerini kullanman?z veya bu Ko?ullar? ihlal etmeniz sonucunda maruz kalabilecekleri tüm iddialar, yükümlülükler, zararlar, kay?plar, maliyetler, giderler ve ücretlerden (makul avukatl?k ücretleri de dahil olmak üzere) muaf tutaca??n?z? ve bunlara kar?? tazmin etmeyi, savunmay? ve zarar g?rmelerini engellemeyi kabul edersiniz. VMware, aksi takdirde zarar?n? sizin tazmin etmenize tabi olan herhangi bir sorunla ilgili olarak tek ba??na savunma yapma ve ilgili sürecin kontrolünü eline alma hakk?n? sakl? tutar ve b?yle bir durumda bu tür bir iddiaya kar?? savunmas?nda VMware ile i?birli?i yapmay? kabul edersiniz ve VMware'i etkileyen hi?bir s?zle?meyi VMware’in yaz?l? onay? olmadan hi?bir ?ekilde kabul edemezsiniz.

Elektronik ?leti?im

VMware Web Sitelerini ziyaret etti?inizde veya VMware'ye e-posta g?nderdi?inizde, VMware ile elektronik yoldan ileti?im kurmu? olursunuz. Size e-posta yoluyla veya VMware Web Sitelerinde bildirimde bulunarak yan?t verebiliriz. VMware'in size elektronik yoldan sa?lad??? bu tür tüm bildirimlerin, a??klamalar?n ve di?er ileti?imlerin, bu tür ileti?imlerin yaz?l? olmas?yla ilgili tüm yasal gereksinimleri kar??lad???n? kabul edersiniz.

Birle?ik Devletler Hükümetinin Haklar?

Tüm VMware ürünleri ve yay?nlar? ticari olma ?zelli?ine sahiptir. VMware Web Sitelerinde kullan?ma sunulan yaz?l?mlar?n, yay?nlar?n ve yaz?l?m belgelerinin, 48 C.F.R.§2,101'de tan?mland??? haliyle "Ticari ??e" oldu?u ve bu tür terimlerin duruma g?re 48 C.F.R §252,227-7014(a)(1) ve 48 C.F.R. §252,227-7014(a)(5)'te tan?mland??? ve 48 C.F.R. §12,211, 48 C.F.R. §12,212 ve 48 C.F.R. §227,7202'de kullan?ld??? haliyle “Ticari Bilgisayar Yaz?l?m?” ve “Ticari Bilgisayar Yaz?l?m? Belgeleri” i?erdi?i kabul edilir. 48 C.F.R. §12,211, 48 C.F.R. §12,212, 48 C.F.R.§252,227-7015, 48 C.F.R. §227,7202 - 227,7202-4, 48 C.F.R. §52,227-19 ve Federal Y?netmelikler Yasas?'n?n di?er ilgili b?lümleri uyar?nca, VMware’in yay?nlar?, ticari bilgisayar yaz?l?mlar? ve ticari bilgisayar yaz?l?m? belgeleri ABD Hükümeti son kullan?c?lar?na yaln?zca di?er tüm kullan?c?lara sa?lanan haklarla ve ürünler ve yaz?l?m belgeleriyle birlikte düzenlenen lisans s?zle?melerinde yer alan kay?t ve ko?ullara ve i?bu belgede yer alan kay?t ve ko?ullara g?re sa?lan?r.

Sorumluluk Redleri

VMware Web Sitelerindeki bilgilerin do?ru, hatas?z veya eksiksiz olmas? vaat veya garanti edilmez ve VMware Web Siteleri teknik hatalar veya yaz?m hatalar? i?erebilir. VMware, bilgilerin güncelli?ini korumak veya yay?nlanan bilgilerin do?ru ve eksiksiz olmas?n? sa?lamak i?in VMware Web Sitelerinin güncellenmesi konusunda hi?bir sorumluluk üstlenmez (ve sorumlulu?u a??k?a reddeder). Dolay?s?yla, VMware Web Sitelerinde a??klanan herhangi bir hizmet, ürün veya di?er konularla ili?kili herhangi bir karar almadan ?nce, yay?nlanan tüm bilgilerin do?rulu?unu ve eksiksizli?ini sizin do?rulaman?z gerekir. VMware, bir sorunu ele almak amac?yla bilgi sa?lamay? se?se bile, raporlanan herhangi bir sorunun VMware taraf?ndan ??zümlenece?ini garanti etmez.

?

VMWARE WEB S?TELER?NDE SA?LANAN TüM B?LG?LER, YAZILIMLAR, üRüNLER VE H?ZMETLER, HERHANG? B?R TüR GARANT? VEYA TEM?NAT VER?LMEKS?Z?N, “OLDU?U G?B?” VE “TüM HATALARLA B?RL?KTE” SA?LANIR. VMWARE, T?CAR? OLARAK ALINIP SATILAB?L?RL?K, BEL?RL? B?R KULLANIMA VEYA AMACA UYGUNLUK, SAH?PL?K VEYA F?KR? MüLK?YET HAKLARININ GE?ERL? OLMASI VEYA ?HLAL ED?LMEMES? DAH?L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK üZERE TüM A?IK, ?RTüLü, YASA GERE?? OLAN VEYA D??ER GARANT?LER?, TEM?NATLARI VE BEYANLARI VE B?R ?LG?LENME, KULLANIM VEYA T?CAR? UYGULAMADAN KAYNAKLANACAK GARANT?LER?, YASALARIN ?Z?N VERD??? EN GEN?? ?L?üDE A?IK?A REDDEDER. VMWARE, YUKARIDAK? HüKüMLER?N GENEL N?TEL???N? SINIRLAMAKSIZIN, VMWARE WEB S?TELER?N?N GEREKS?N?MLER?N?Z? KAR?ILAYACA?INI VEYA VMWARE WEB S?TELER?N?N KES?NT?S?Z, GEC?KMES?Z, GüVENL?KL? VEYA HATASIZ ?ALI?ACA?INI H??B?R ?EK?LDE GARANT? ETMEZ.

Sorumlulu?un S?n?rland?r?lmas?

VMWARE, (A) HERHANG? B?R DOLAYSIZ, ?ZEL, SONU? OLARAK OLU?AN, KAZA SONUCU OLU?AN, CEZA? VEYA ?RNEK TE?K?L EDEN ZARARLARDAN VEYA (B) KAZAN?, GEL?R VEYA TASARRUF KAYIPLARI, VER? KAYBI VEYA VER?LER?N ZARAR G?RMES? YA DA ?? KES?NT?S? VEYA VMWARE WEB S?TELER?N?N, BU WEB S?TELER?NDE VEYA BU WEB S?TELER? YOLUYLA ER???LEN B?LG?LER?N, üRüNLER?N VEYA H?ZMETLER?N KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAH?L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK üZERE VE BU ZARARLAR GARANT?YE, S?ZLE?MEYE, HAKSIZ F??LE, MEVZUATA VEYA BA?KA HERHANG? B?R HUKUK? TEOR?YE DAYALI OLSUN VEYA OLMASIN VE VMWARE BU TüR ZARARLARIN OLAB?LECE?? KONUSUNDA B?LG?LEND?R?LM?? (VEYA OLAB?LECE??N? B?L?YOR) OLSUN VEYA OLMASIN, 100.00 ABD DOLARINI A?AN HERHANG? B?R ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

?stisnalar ve S?n?rlamalar

?

Baz? hukuk sistemleri belirli garantilerin hari? tutulmas?na veya belirli zararlara ili?kin yükümlülüklerin s?n?rlanmas?na veya hari? tutulmas?na izin vermez. Dolay?s?yla, yukar?daki sorumluluk redlerinin ve yükümlülük s?n?rlamalar?n?n baz?lar? sizin i?in ge?erli olmayabilir. ?lgili yasalar uyar?nca VMware'in ?rtülü herhangi bir garantiyi reddedemeyece?i veya yükümlülüklerini s?n?rlayamayaca?? kadar?yla, bu tür garantinin kapsam? veya süresi ve VMware’in yükümlülü?ünün kapsam? bu tür ilgili yasalar?n izin verdi?i minimum miktarda olacakt?r.

?

Gizlilik ?lkesi?

?hracat Denetimi ?lkesi?

Son Kullan?c? Lisans S?zle?meleri?

Topluluk Kat?l?m? Kullan?m Ko?ullar??

女同免费毛片在线播放