<span id="7bnv9"><video id="7bnv9"></video></span><span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>
<span id="7bnv9"></span>
<span id="7bnv9"><video id="7bnv9"></video></span>
<span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>
<strike id="7bnv9"></strike><strike id="7bnv9"></strike>
<strike id="7bnv9"><i id="7bnv9"><del id="7bnv9"></del></i></strike>
<span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>

VMware, kurumsal mü?terilerinin güvenli bir ?ekilde kendi dijital altyap?lar?na ba?lanmalar?n?, dijital altyap?lar?n? y?netmelerini ve otomatikle?tirmelerini sa?layan bulut bilgi i?lem ve platform sanalla?t?rma hizmetleri sa?lar. A?a??daki Gizlilik Bildirimleri, VMware’deki farkl? ekipler taraf?ndan depolanan ki?isel bilgilerin nas?l toplanabilece?ini, kullan?labilece?ini, payla??labilece?ini a??klamaktad?r.

Bu bildirim, i?imizi ve mü?terilerimiz, ziyaret?ilerimiz ve etkinlik kat?l?mc?lar?m?z ile ili?kilerimizi y?netmek i?in toplad???m?z ki?isel verileri a??klar.

Bu bildirim, web sitemiz ile etkile?im kurdu?unuzda ?erezleri ve benzer teknolojileri nas?l kulland???m?z? a??klar.

Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet ediyorsan?z, bu bildirim gizlilik haklar?n?z? ve bu haklar? nas?l kullanabilece?inizi a??klar.

Bu bildirim, i?e alma ?al??malar?m?za istinaden adaylar hakk?nda toplad???m?z ki?isel verilere ait hususlar? i?erir.

Bu bildirimde, mü?terilerimizin ürünlerimiz ve hizmetlerimizin da??t?m?yla ili?kili olarak toplad???m?z ve kulland???m?z bilgiler ele al?n?r.

Bu a??klaman?n amac?, mü?terilerin kullan?c?lar?ndan ve bu kullan?c?lar?n cihazlar?ndan Workspace ONE UEM hizmeti taraf?ndan toplanan bilgilerin türlerini a??klamakt?r.

Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2019

?

VMWARE KüRESEL G?ZL?L?K B?LD?R?M?

Dell Ailesi'nin bir üyesi olan ve genel merkezi ABD'de bulunan VMware, Inc. ve grup ?irketleri ("VMware", "biz", "bizler" ve "bizim"), web sitemizin ziyaret?ileri, mü?terilerimiz, i? ortaklar?m?z, son kullan?c?lar ve etkinlik kat?l?mc?lar? ("siz" ve "sizin") gibi bizimle etkile?im kuran bireylerin gizlili?ini korumak i?in ?al??maktad?r. Bu Gizlilik Bildirimi, VMware'in a?a??daki durumlarda ki?isel bilgileri nas?l toplad???n?, kulland???n? ve payla?t???n? a??klar:

 • Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalar?m?z, VMware mobil uygulamalar?m?z (bu Gizlilik Bildirimi ile ili?kilendirilmi?se), ?evrimi?i reklamlar?m?z, pazarlama ileti?imlerimizden ("?evrimi?i Varl?klar?m?z") herhangi birini ziyaret etmeniz, etkile?im kurman?z ya da kullanman?z;
 • Herhangi bir etkinlik, sat??, pazarlama ve di?er ?evrimd??? faaliyetlerimizi ("?evrimd??? Varl?klar?m?z") ziyaret etmeniz, bunlarla etkile?im kurman?z ya da bunlar? kullanman?z ve
 • ??vereniniz gibi bir ticari mü?terimiz taraf?ndan da??t?lan VMware ürün ve hizmetlerini (mobil uygulamalar da dahil) sat?n ald???n?zda ve kulland???n?zda (sahip oldu?umuz "Hizmetler").

Yukar?dakilerin herhangi bir birle?imine at?fta bulunmak istedi?imizde, "Varl?klar" terimini kullan?r?z.


Bu Bildirim, VMware Hizmetlerini kullan?m?n?zla ba?lant?l? ?ekilde otomatik olarak toplad???m?z ki?isel bilgileri genel ?ekilde kapsamaz. VMware taraf?ndan Hizmetlerin sa?lanmas? ile ba?lant?l? olarak toplanan ve kullan?lan bilgilerle ilgili daha fazla bilgi i?in VMware ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bak?n.


Belirli Varl?klar?n sa?lanmas?yla ba?lant?l? olarak VMware; veri toplama, kullanma ve payla?ma y?ntemleri hakk?nda ilave "son dakika" a??klamalar? yapabilir veya ek bilgiler verebilir. Bu bildirimler, a??klanan durumlarda bu Gizlilik Bildirimi'ni tamamlayabilir ya da VMware gizlilik uygulamalar?na a??kl?k getirebilir veya VMware'in, verilerinizi nas?l i?ledi?i ile ilgili olarak size ek se?enekler sa?layabilir.

Bu Gizlilik Bildirimi hakk?nda sorular?n?z olursa, lütfen?privacy@VMware.com adresine e-posta g?ndererek bize ula??n.

??ER?K

Ki?isel bilgiler” bir bireyin kimli?ini tan?mlayan ya da kimli?i tan?mlanabilir bir bireyle ili?kili bilgilerdir. VMware ve ü?üncü taraf hizmet sa?lay?c?lar ki?isel bilgileri ve di?er bilgileri genellikle, a?a??daki kategorilerden birine giren ?e?itli kaynaklardan toplar:

 • Bizimle girdi?iniz etkile?imler ve Varl?klar? kullan?m?n?z yoluyla bize sa?lad???n?z bilgiler
 • ?evrimi?i Varl?klar? kullan?m?n?zla ba?lant?l? olarak sizden otomatik ?ekilde toplad???m?z bilgiler (Hizmetlerle ba?lant?l? olarak otomatik ?ekilde toplad???m?z bilgiler i?in VMware ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bak?n)
 • ü?üncü taraf kaynaklardan ve ba?l? ?irketlerden al?nan bilgiler

Bu Gizlilik Bildiriminde ileri sürülen ama?lar do?rultusunda bu farkl? kaynaklardan toplanan bilgileri birle?tirebiliriz.

 1. Sizden toplad???m?z bilgiler

 2. Ki?isel bilgileri bize (bizim ad?m?za ki?isel bilgileri toplayan hizmet sa?lay?c?lar?m?z ya da di?er taraflar da dahil olmak üzere) g?nüllü bir ?ekilde sa?lad???n?z takdirde toplayaca??z. Ki?isel bilgilerinizi ?rne?in sipari? verdi?iniz, kaydoldu?unuz (ya da kullanmak i?in kaydoldu?unuz) veya VMware ürünleri, hizmetleri ya da uygulamalar? hakk?nda bilgi istedi?iniz veya pazarlama ileti?imlerine abone oldu?unuz, destek istedi?iniz, anketler doldurdu?unuz, ürünler hakk?nda geri bildirim verdi?iniz veya bir VMware etkinli?i ya da web semineri i?in üye oldu?unuz zaman toplar?z. Ki?isel bilgilerinizi ayr?ca, etkinliklerimizden birine kat?ld???n?zda, sat?? temsilcilerimizle yap?lan telefon g?rü?meleri s?ras?nda veya mü?teri hizmetleri ile ileti?ime ge?ti?inizde de toplayabiliriz.

  Toplad???m?z ki?isel bilgiler; ileti?im bilgilerinizi (ad?n?z, adresiniz, telefon numaran?z veya e-posta adresiniz), mesleki bilgilerinizi (i? unvan?n?z, departman?n?z ya da g?reviniz gibi) kullan?c? kimliklerinizi, parolalar?n?z? ve ileti?im tercihlerinizi i?erebilir. Ayr?ca, bilgi talep ederken ya da bilgi formlar?nda "serbest metin" kutular?n? (?rne?in bir etkinli?e kat?lmak, ürün geri bilgisi vermek veya anketlere kat?l?m) doldurarak bize vermeyi tercih etti?iniz bilgileri ya da talebinizin veya ileti?imin niteli?ini de toplar?z. Buna ek olarak mesaj panolar?nda, sohbet ?zelliklerinde, web günlüklerinde, bilgi ve materyal g?ndermenize olanak tan?yan di?er hizmetlerde ya da platformlarda (ü?üncü taraf hizmetler ve platformlar da dahil olmak üzere) taraf?n?zca sa?lanan ki?isel bilgileri toplayabiliriz.

  VMware'den ürün veya hizmet sat?n al?rken, fatura bilgilerinizi ve yap?lan i?lemlerle ilgili bilgileri de toplayabiliriz.

 3. Otomatik olarak toplad???m?z bilgiler

 4. VMware, ?evrimi?i Varl?klar? ile ba?lant?l? olarak ?erezler, piksel etiketleri, widget'lar, g?mülü URL'ler, elektronik ileti?im protokolleri, dü?meler ve ara?lar gibi teknolojilerin kullan?lmas?na ili?kin bilgi toplar. Teknoloji geli?tik?e VMware taraf?ndan kullan?lan teknoloji türleri de?i?ebilir. Bu Gizlilik Bildirimi ve ?erez Bildirimimiz, ?erezler ve benzeri takip teknolojilerini kullan?m?m?z hakk?nda bilgi verir.


  ?evrimi?i Varl?klar:
  ?evrimi?i reklamlar?m?z ya da pazarlama ileti?imlerimiz de dahil olmak üzere ?evrimi?i Varl?klar?m?z? kulland???n?zda, eri?ti?inizde ya da etkile?im kurdu?unuzda belirli bilgileri otomatik olarak toplar?z. Bu bilgiler kimli?inizi do?rudan a??k etmez, ancak benzersiz kimlik numaralar? ve donan?m modeli, i?letim sistemi sürümü, web taray?c? yaz?l?m? (?rne?in Firefox, Safari ya da Internet Explorer), ?nternet Protokolü (IP) adresiniz/MAC adresiniz/cihaz tan?mlay?c?n?z, cihaz etkinlik bilgileri (?rne?in ??kmeler, sistem etkinli?i ve donan?m ayarlar?, taray?c? dili, talebinizin tarihi ve saati ile y?nlendirme URL'si gibi), geni? co?rafi konum (?r. ülke ya da ?ehir düzeyinde konum) ve taray?c?n?z? benzersiz bir ?ekilde tan?mlayan di?er teknik veriler gibi kulland???n?z belirli bir cihaz hakk?ndaki di?er bilgileri i?erebilir. Cihaz?n?z?n, eri?ilen sayfalar ve di?er istatistiksel bilgiler gibi, ?evrimi?i Varl?klar?m?zla nas?l etkile?im kurdu?u hakk?nda da bilgi toplayabiliriz.


  VMware Hizmetleri:
  Kurulu?unuzun belirli Hizmetleri da??tmas?yla ba?lant?l? olarak VMware, Hizmetleri kullan?m?n?zla ilgili bilgileri otomatik olarak toplayabilir. VMware'in Hizmetleri sa?lamas?yla ba?lant?l? olarak toplanan ve kullan?lan veri türleri hakk?nda daha fazla bilgi i?in VMware ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bak?n.

  VMware Hizmetlerinin bireysel kullan?c?s? iseniz ve ?irketinizin da??tt??? Hizmetler i?in veri toplama y?ntemleri konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsan?z ?irketinizin BT y?neticisiyle ileti?ime ge?in.

 5. ü?üncü taraf kaynaklardan ve ba?l? ?irketlerden al?nan bilgiler

 6. Yürürlükteki yasalarca yasaklanmad??? sürece sizinle ilgili bilgileri; herkese a??k veritabanlar?, arac?lar ve kanal ortaklar?, ortak pazarlama ortaklar?, sosyal medya platformlar? veya kamuya a??k di?er bilgiler gibi ü?üncü taraf kaynaklardan edinebiliriz. Ayr?ca Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks ve VirtuStream ("Dell Ailesi") ile bunlar?n atanm?? ortaklar?, mü?terek ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sat?? ve pazarlamas?nda yer ald??? ?l?üde dahil olmak üzere ba?l? ?irketlerimizden de sizin hakk?n?zda bilgi edinebiliriz.

  Di?er kaynaklardan alabilece?imiz bilgiler aras?nda hesap bilgileri, i? rolü ve kamu istihdam profili, hizmet ve destek bilgileri, ürün veya hizmetlerle ilgili ilgi alanlar?n?z ya da tercihleriniz hakk?nda bilgiler, taray?c? kullan?m al??kanl?klar?, ortak markal? hizmetler veya ortak teklifler sundu?umuz baz? i? ortaklar?ndan al?nan sayfa g?rüntüleme bilgileri ve kredi kurulu?lar?ndan al?nan kredi ge?mi?i gibi bilgiler bulunur. Bu bilgileri, ?rne?in kay?tlar?m?z?n do?rulu?unu geli?tirmek, sizi ve tercihlerinizi daha iyi anlamak, ilgili pazarlama ile destek sa?lamak ve doland?r?c?l??? tespit etmek ve ?nlemek gibi bu Gizlilik Bildiriminde belirlenmi? olan ama?lar do?rultusunda ki?isel bilgileriniz, profesyonel bilgileriniz ve VMware i?lem ge?mi?inizle birlikte kullanabiliriz.

VMware, toplad??? ki?isel bilgileri a?a??daki ama?lar do?rultusunda kullan?r (ge?erli yasalar taraf?ndan k?s?tlanmad??? sürece). Ki?isel bilgilerin VMware taraf?ndan nas?l payla??ld???na dair bilgi i?in bkz. B?lüm III.

Taleplere Yan?t Verme ve ??lemlerle ?lgilenme/??lemleri Ger?ekle?tirme: VMware, ki?isel bilgileri taleplerinize yan?t vermek ya da sizin taraf?n?zdan talep edilen bilgileri sa?lamak üzere kullanabilir. VMware, ki?isel bilgileri finansal bilgiler, kredi kart? ve ?deme bilgileri de dahil olmak üzere i?lemlerinizi ger?ekle?tirmek i?in de kullanabilir.

Hizmet Sunmay? ve Hesap Y?netimini Kolayla?t?rma: VMware, ki?isel bilgileri size Hizmetler sunmak, hesab?n?z? y?netmek ve Hizmetlerimizi kullan?m?n?z hakk?nda sizinle ileti?im kurmak i?in kullanabilir. Bu hem ürün indirmelerinin, güncellemelerinin ve düzeltmelerinin y?netilmesini hem de sürüm notlar? dahil olmak üzere di?er idari ya da hesapla ilgili ileti?imlerin g?nderilmesini i?erebilir. VMware, ki?isel bilgileri Hizmetlerin sunulmas?n? kolayla?t?rmak i?in de kullan?r. Buna, yetkilendirmelerin izlenmesi, uygunlu?un do?rulanmas?, Hizmete eri?imin kontrol edilmesi ve hem VMware BT altyap?s?n?n hem de Hizmetlerimizin güvenlik ve operasyonel bütünlü?ünün korunmas? dahil olabilir. VMware'in, Hizmetleri kullan?m?n?zla ba?lant?l? olarak ve Hizmeti i?letmek i?in toplad??? bilgilerle ilgili ayr?nt?lar i?in VMware ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bak?n.

?evrimi?i Varl?klar?n Kullan?m?n? Kolayla?t?rma ve De?erlendirme: VMware, ki?isel bilgileri size ?evrimi?i Varl?klar? sa?lamak, ?evrimi?i Varl?klar? kullan?m?n?z? kolayla?t?rmak (?rne?in gezinme ve oturum a?ma sürecine olanak tan?mak, oturumlar aras?nda bilgileri korumak ve güvenli?i art?rmak), kaliteyi art?rmak, sayfa yan?t h?zlar?n? de?erlendirmek ve i?eri?i tespit etmek i?in kullanabilir.

Varl?klar?m?z? Geli?tirme: VMware, ki?isel bilgileri ve VMware taraf?ndan sizden toplanan di?er verileri, kullan?c? deneyimleri de dahil olmak üzere mü?terilerimizi, kullan?c?lar?m?z?, web sitesi ziyaret?ilerimizi ve bunlar?n Varl?klar?m?z? kullanma ve Varl?klar?m?zla etkile?im kurma ?eklini daha iyi anlamak i?in kullan?r. VMware bu bilgileri ki?iselle?tirilmi? bir deneyim sa?lamak, talep etti?iniz tercihleri hayata ge?irmek, kalite ve güvenilirli?i geli?tirmek, Varl?klar ve ilgili kullan?c? deneyimleriyle ilgili sorunlar? tan?lamak ve bunlar? geli?tirmek ile tavsiyelerde bulunmak üzere kullan?r.

Kay?tlar?m?z?n Do?rulu?unu Geli?tirme: Sizden ya da ü?üncü taraflardan toplad???m?z ki?isel bilgileri sizi daha iyi anlamak ve/veya sizin hakk?n?zda tuttu?umuz kay?tlar?n do?rulu?unu artt?rmak i?in kullanabiliriz.

Destek Sa?lama: VMware, Varl?klar?m?z ile ilgili olarak size destek sa?lamak i?in, sahip olabilece?imiz di?er verilerle birlikte VMware'in sizden toplad??? ki?isel bilgileri ve di?er verileri kullan?r.

Referanslar? Kaydetme: VMware ki?isel bilgileri, ?evrimi?i Varl?klar?nda referanslar? kaydetmek üzere kullanabilir. Bir referans? kaydetmeden ?nce, ad?n?z? ve referans? kullanmak üzere onay?n?z? al?r?z. Ad?n?z, referans konumu ve ileti?im bilgilerini i?eren bir talep g?ndererek diledi?iniz anda referans?n?z?n güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

Pazarlama: VMware; sizden, VMware ve Varl?klarla etkile?imlerinizden ve ü?üncü taraf kaynaklardan toplad??? bilgileri sizinle pazarlama ve tan?t?m amac?yla ileti?im kurmak, hedeflenmi? ilgili reklamlar? ve pazarlama i?eriklerini sizin i?in düzenlemek, pazarlama ve tan?t?m kampanyalar?m?z?n etki düzeyini tespit etmek, sizi ve tercihlerinizi daha iyi anlamak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi konumland?r?p tan?tmak i?in kullan?r. Pazarlama ?al??malar?m?z, reklam/pazarlama tercihlerinizle uyumlu olarak ve ilgili yasalar taraf?ndan izin verildi?i ?ekilde ger?ekle?tirilir.

Güvenlik: VMware, doland?r?c?l??? takip etmek, ?nlemek ve tespit etmek, güvenli?i iyile?tirmek, kimlik ya da eri?imi takip etmek ve do?rulamak ile istenmeyen ileti ya da di?er k?tü ama?l? yaz?l?m veya güvenlik riskleriyle mücadele etmek üzere ki?isel bilgileri kullan?labilir.

Kalite Kontrolü ve E?itim: VMware, Varl?klarla ilgili kalite kontrol ve ?al??an e?itimi ama?lar? do?rultusunda ki?isel bilgileri kullanabilir ya da bu bilgilere eri?ebilir.

ü?üncü Taraf Sosyal A?lar: VMware, ü?üncü taraf sosyal a?larda sizinle etkile?ime girmek i?in ki?isel bilgileri kullanabilir (ilgili a??n kullan?m ko?ullar?na tabidir).

Konferanslar ve Etkinlikler: VMware ve i? ortaklar?m?z, etkinliklerimiz ya da i? ortaklar?m?z?n etkinlikleriyle ilgili olarak sizinle ileti?ime ge?mek üzere ki?isel bilgileri kullanabilir. Etkinlikten sonra VMware; etkinlik, ilgili ürün ve hizmetler hakk?nda sizinle ileti?ime ge?ebilir ve yasal olarak yap?lmas?na izin veriliyorsa ?irketiniz, konferans sponsorlar?m?z ve ortaklar?m?z ile kat?l?m?n?z hakk?nda bilgi payla?abilir. Bir ortak ya da konferans sponsoru, konferans salonlar? ya da sunumlar?ndaki ki?isel bilgilerinizi do?rudan talep ederse, ki?isel bilgileriniz gizlilik uygulamalar?na uygun ?ekilde verilecektir. Bu tür ortaklar?n ve sponsorlar?n gizlilik uygulamalar?n? incelemenizi tavsiye ederiz.

?evrimi?i Topluluklar ve Web Günlükleri Sa?lama: Mesaj panolar?m?z, sohbet ?zelliklerimiz ve web günlüklerimizin yan? s?ra bilgi ve materyal g?ndermenize olanak tan?yan di?er hizmetler veya platformlarda taraf?n?zca verilen ki?isel bilgileri ve di?er bilgileri, size ve mü?terilerimize VMware Varl?klar?n?n tart???labilece?i bir forum sa?lamak, talebinize yan?t vermek, size destek sunmak ve Varl?klar?m?z? geli?tirmek amac?yla ya da bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilmi? di?er ama?larla kullanabiliriz. Bu tür forumlarda sunulan bilgiler, halka a??k bilgiler haline gelip arama motorlar? veya di?er halka a??k platformlar yoluyla halka a??k kanallarda g?rünebilir ve ü?üncü taraflarca "gezilebilir" ya da aranabilir. S?z konusu bilgiler ba?ka kullan?c?lar taraf?ndan okunabilir, toplanabilir veya size istenmeyen mesajlar g?ndermek amac?yla kullan?labilir. Herkese a??k olmas?n? istemiyorsan?z bilgilerinizi payla?may?n.

E?itim ve ??retim: Bir VMware sertifikasyon kursu ya da semineri i?in üye olursan?z, VMware, bu tür bir kurs ya da seminerin sa?lanmas?na olanak tan?mak üzere ki?isel bilgilerinizi kullan?r. Sertifikasyon kursu ya da semineriniz i?in kurulu?unuz taraf?ndan yap?lan ?deme kapsam?nda VMware, size bildirdikten sonra kurs ya da seminerinizin durumunu kurumunuzla payla?abilir.

?al??anlar?m?z? ve Tesislerimizi Koruma: VMware, ?al??anlar?m?z ile ziyaret?ilerimizin, tesislerimizin ve varl?klar?m?zla di?er haklar?m?z?n sa?l?k ve güvenli?ini korumak üzere gerekli oldu?u ?ekilde ki?isel bilgileri kullanabilir. Sitelerimizden birini ziyaret ediyorsan?z, ilgili sitelerin güvenli?inin sa?lanmas?n?n bir par?as? olarak foto?raf?n?z ya da videonuz ?ekilebilir.

Di?er Me?ru ?? Ama?lar?: VMware'in gizli ve tescilli bilgilerinin korunmas? gibi di?er me?ru ama?lar do?rultusunda gerekli oldu?unda ki?isel bilgilerinizi kullanabiliriz.

Ki?isel bilgilerinizin, sadece kendi i?lerini ve g?revlerini yerine getirebilmek üzere bu bilgilere eri?mesi gereken ki?ilerle ve eri?im i?in me?ru bir sebebi olan ü?üncü taraflarla payla??lmas?na ?zen g?steririz. A?a??daki gibi durumlarda, ki?isel bilgilerinizi ü?üncü taraflarla payla?abiliriz.

 • Hizmet sa?lay?c?lar?: Bilgilerinizi, bizim ad?m?za ?al??an sat?c?lar, dan??manlar, temsilciler ve di?er hizmet sa?lay?c?lar? ile payla?abiliriz. ?rnekler aras?nda, pazarlama, faturalama, kredi kart? ?demelerini i?leme, veri analizleri ve i?g?rü, teknik destek ve mü?teri hizmetlerinde destek veren sat?c? ve hizmet sa?lay?c?lar? vard?r. Bu Gizlilik Bildiriminde veya di?er gizlilik bildirimlerimizden birinde a??klanmad?k?a, ki?isel bilgilerinizi ü?üncü taraflarla kendi tan?t?m giri?imleri i?in payla?may?z, satmay?z, ba?kalar?na kiralamay?z veya takas etmeyiz.

 • Ticari ortaklar: Bilgilerinizi, distribüt?rler veya arac?lar gibi kanal ortaklar?m?zla, ürün ve bilgi isteklerini kar??lamak, birle?tirilmi? destek sa?lamak ve VMware ve ürünleri ve hizmetleri ile ilgili olarak mü?terilerimize ve potansiyel mü?terilere bilgi sa?lamak amac?yla sa?layabiliriz. Zaman zaman VMware, se?ilmi? i? ortaklar? ile mü?terek sat?? veya ürün tan?t?m faaliyetleri ger?ekle?tirebilir. Mü?terek sa?lanan bir ürün, tan?t?m veya hizmet sat?n al?rsan?z veya ilgilendi?inizi belirtirseniz, ilgili ki?isel bilgilerinizi s?z konusu ortaklar?m?zla payla?abiliriz.

  VMware'in, ticari ortaklar?m?z?n s?z konusu bilgileri kullan?m?n? denetlemedi?ini dikkate almal?s?n?z. Bu durumlarda, ki?isel bilgilerinizi nas?l kulland?klar? hakk?nda size bilgi sa?lamak da dahil olmak üzere toplanan ki?isel bilgilerin kendileri taraf?ndan kullan?m?n?n y?netiminden i? ortaklar?m?z sorumludur. Ki?isel bilgilerinizi nas?l kulland???n? ??renmek i?in, ilgili orta??n gizlilik politikalar?n? g?zden ge?irmenizi tavsiye ederiz.

 • VMware ba?l? ?irketleri ve Dell Ailesi: Bilgilerinizi ana kurulu?lar?m?zla, alt kurulu?lar?m?zla ve/veya ba?l? ?irketlerimizle (Dell Ailesi dahil olmak üzere) payla?abiliriz. Bu bilgiler, hizmet ve destek sa?lamak, ürünleri optimize etmek ve hizmet kullan?mlar?nda ?neriler sa?lamak, mü?terilere ve potansiyel mü?terilere mevcut ürün gamlar? ve hizmetler hakk?nda bilgi vermek i?in ve bu Gizlilik Bildirimi kapsam?nda belirtilen di?er ama?lar do?rultusunda payla??labilir ve kullan?labilir.

 • Hayati ??karlar: Herhangi bir ki?inin hayati menfaatlerini korumak i?in gerekli oldu?unu dü?ündü?ümüz bilgileri herhangi bir tarafa a??klayabiliriz.

 • Yasalar ya da herhangi bir yetkili yasa uygulay?c? kurum, düzenleyici kurum, kamu kurumu, mahkeme ya da ü?üncü taraf ile uyum: Kamuoyunu ayd?nlatman?n gerekti?ine inand???m?z durumlarda veya (i) hukuki süre?ler veya resmi talepler (ulusal güvenlik veya kanuni yapt?r?m gere?i yetkililere yan?t verme) veya (ii) kendi kanuni haklar?m?z? koruma ile ilgili durumlarda bilgilerinizi a??klayabiliriz.

 • Ticari transferler: Bilgilerinizi, birle?me, ?irket varl?klar?n?n sat???, finansman, sat?n alma, tasfiye etme, kurumsal yeniden ?rgütlenme veya benzeri etkinliklere ba?l? olarak veya müzakereler esnas?nda payla?abiliriz veya transfer edebiliriz. Sat?n al?c?y?, bilgilerinizin sadece bu Gizlilik Bildirimi kapsam?nda kullan?labilece?i hakk?nda bilgilendiririz.

 • Onay?n?z? alma: Ki?isel bilgilerinizi, onay?n?z? almak ?art?yla ba?ka herhangi bir nedenle a??klayabiliriz.

Avrupa Ekonomik Alan? ("AEA") veya ?svi?re’de toplanan bilgileriniz dahil ki?isel bilgileriniz, Amerika Birle?ik Devletleri’nde ve Kanada, Filipinler, Singapur, Hindistan, Avustralya ve ?srail gibi ülkeniz kanunlar?ndan farkl? koruma kanunlar?na sahip di?er ülkelerde bulunan ?irketimiz ve servis sa?lay?c?lar?m?z, ortaklar?m?z ve ba?l? ?irketlerimiz taraf?ndan transfer edilebilir, saklanabilir ve i?leme tabi tutulabilir. Baz? ülkeler Avrupa Komisyonu taraf?ndan "yeterli" olarak kabul edilmemektedir. Ki?isel bilgilerinizin i?lenmesi s?ras?nda, bilgilerinizi bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak koruyaca??z ve ilgili ki?isel bilgileri ge?erli yasalara uygun ?ekilde korumak i?in gerekli, s?zle?meye dayal? ad?mlar? ataca??z. Bu ad?mlar, ki?isel bilgilerin transferinin, AEA’da bulunan grubumuz ?irketlerinden yine grubumuzda bulunan fakat farkl? ülkelerdeki ?irketlerimize, Avrupa Komisyonu’nun Standart S?zle?me Maddelerine uygun olarak yap?lmas?n? da i?erir. Standart S?zle?me Maddelerimiz iste?iniz üzerine size a??klanabilir. Hizmet sa?lay?c?lar?m?z, ortaklar?m?z ve ba?l? ?irketlerimizinkilere benzer koruma tedbirlerini alm?? bulunuyoruz. VMware'in mü?teri i?eriklerinin i?leyicisi g?revine istinaden, tüm ki?isel veri aktar?mlar? ile ilgili olarak Ba?lay?c? Kurumsal Kurallar?m?z ge?erlidir.

VMware, i?ledi?imiz tüm ki?isel bilgilerin güvenli?ini ve gizlili?ini korumak amac? ile tasarlanm?? olan uygun kurumsal ve teknik ?nlemleri bünyesinde bulundurur (ve servis sa?lay?c?lar?n?n da ayn?s?n? yapmas?n? gerekli k?lar). ?rne?in, VMware, bilginin niteli?ine ve i?lemlerin kapsam?na g?re fiziki giri? kontrollerini, ?ifrelemeyi, ?nternet güvenlik duvarlar?n?, izinsiz giri? alg?lamay? ve a? izlemeyi kullan?r. Ki?isel bilgilere ula?abilen VMware ?al??anlar?, bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bununla beraber, güvenlik y?ntemlerinin veya protokollerin güvenli?i %100 garanti edilemeyece?inden, ki?isel bilgilerinizi ?evrimi?i olarak a??klarken dikkatli olman?z? ve kendinizi ?evrimi?i ortamlarda korumak i?in internet güvenlik duvarlar?, virüsten koruma veya casus yaz?l?m ?nleme yaz?l?mlar? ve benzeri teknolojiler gibi haz?r bulunan ara?lar kullanman?z? ?neririz.

Bilgilerinizi Düzeltme ya da Güncelleme Hakk?: Bize sa?lam?? oldu?unuz ki?isel bilgilerinizi düzeltmek ya da güncellemek isterseniz, lütfen myVMware.com sitesinde oturum a??n ve profilinizi güncelleyin.

?

Pazarlama ?leti?imleri: VMware'den pazarlama ileti?imleri almak istemiyorsan?z, VMware Abonelik Merkezi'ne giderek abonelikten ??kabilirsiniz. Size g?nderdi?imiz herhangi bir pazarlama e-posta ileti?iminde "aboneli?i iptal et" se?ene?ine t?klayarak veya Gizlilik ?leti?im Formunu doldurarak da vazge?ebilirsiniz.

?

Belirli B?lgelere ?li?kin Ek Haklar: Belirli b?lgelerde (Avrupa Ekonomik Alan? gibi) ya??yorsan?z, ilgili yasalar kapsam?nda size tan?nan belirli gizlilik haklar?n? kullanma hakk?na sahip olabilirsiniz. ?steklerinizi veri koruma kanunlar? ?er?evesinde i?leme koyaca??z. Ki?isel bilgilerde herhangi bir silme i?lemine ba?lamadan ?nce ba?lam?? oldu?unuz i?lemleri tamamlamak ve/veya kay?t tutma ama?l? olarak baz? bilgileri kay?t alt?na almam?z gerekebilir.

?

 • Onay vermeme ya da onay? geri alma hakk?: Baz? ki?isel bilgileri i?leyebilmek i?in onay?n?z? almak isteyebiliriz. B?yle bir faaliyete gerek duyarsak onay vermeme hakk?n?z veya onay? geri ?ekme hakk?n?z her zaman bulunmaktad?r. Bu, onay ?ekilmeden ?nceki i?lemlerin kanuna uygunlu?unu etkilemez.
 • Eri?im ve/veya ta??nabilirlik hakk?: Sizinle ilgili olarak tuttu?umuz ki?isel bilgilere eri?me hakk?na ve baz? s?n?rl? ?artlar alt?nda bu verilerin size sunulmas?n? sa?layarak bunlar? ba?ka bir sa?lay?c?ya sunma ya da "ta??ma" hakk?na sahip olabilirsiniz.
 • Silme hakk?: Baz? ?artlar alt?nda, sizinle ilgili olarak tuttu?umuz ki?isel bilgileri silme hakk?n?z bulunur (?rne?in bu bilgiler, esas toplama amac? i?in art?k gerekli de?ilse).
 • ??lemeye itiraz etme hakk?: VMware'in ki?isel bilgilerinizi i?lemesini ve/veya pazarlama ileti?imlerini durdurmay? isteme hakk?na sahip olabilirsiniz.
 • Düzeltme hakk?: Bizden, ki?isel bilgilerinizdeki yanl??l?klar?n düzeltilmesini veya eksik bilgilerin tamamlanmas?n? isteme hakk?n?z vard?r.
 • ??lemeyi k?s?tlama hakk?: Baz? durumlarda, bizden ki?isel bilgilerinizin i?lenmesini k?s?tlamam?z? isteme hakk?n?z olabilir (?rne?in elimizdeki size ait bilgilerin do?ru olmad???n? veya yasalara uygun ?ekilde tutulmad???n? dü?ünüyorsan?z).
 • Yerel Veri Koruma Kurumuna ?ikayette bulunma hakk?: Ulusal Veri Koruma Kurumu ya da e? de?er bir düzenleyici kuruma ?ikayette bulunma hakk?n?z olabilir.

?

Gizlilik haklar?n?zdan herhangi birini kullanmak isterseniz, talebinizi ilgili yasa ?er?evesinde de?erlendirebilmemiz i?in, lütfen Gizlilik ?leti?im Formunu doldurun. Gizlili?inizi ve güvenli?inizi korumak i?in, talebi yerine getirmeden ?nce kimli?inizi do?rulamaya y?nelik ad?mlar atabiliriz.Kaliforniya sakini olarak haklar?n?z ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen VMware Kaliforniya Gizlilik Bildirimini inceleyin.

?

VMware'in ??leyici Olarak Hareket Etti?i Durumlara ?li?kin Haklar ve Se?enekler: Belirli VMware Hizmetleri, mü?terilerimiz taraf?ndan sizinle ilgili ki?isel bilgiler toplamak i?in kullan?labilir. Bu tür durumlarda, ki?isel bilgileri tamamen mü?terilerimiz ad?na i?leriz; ancak haklar?n? kullanmay? isteyen ki?ilerin, sorular?n? ?nce mü?terimize (kontrol?r) y?neltmesi gerekir.

Yukar?da a??klanm?? olan ki?isel bilgilerin toplanmas? ve kullan?lmas? i?in yasal dayana??m?z, ilgili ki?isel bilgilere ve bu bilgileri toplad???m?z ilgili ba?lam ve kullan?m ama?lar?m?za ba?l?d?r.

?

Ancak, normal ?artlarda ki?isel bilgileri, sizinle bir s?zle?me yapmak üzere ki?isel bilgilerinize ihtiyac?m?z oldu?unda ya da i?lemenin yasal ??karlar?m?za hizmet etti?i ve veri koruma ??karlar?n?z veya temel hak ve ?zgürlüklerinizin üstün gelmedi?i ya da bunu yapmak i?in izninizi ald???m?z durumlarda toplar?z. ?ok nadir olarak s?z konusu olan baz? durumlarda ki?isel bilgilerinizi toplamam?z yasal olarak zorunlu olabilir ya da sizin veya ba?ka bir ki?inin hayati ??karlar?n? korumak üzere ki?isel bilgilerinize ihtiya? duyabiliriz.

?

Bir yasal gereklili?e uymak ya da sizinle bir s?zle?me yapmak üzere sizden ki?isel bilgilerinizi vermenizi istersek, bunu o anda a??k?a yapar?z ve ki?isel bilgilerinizi vermenizin zorunlu olup olmad??? konusunda (ayr?ca ki?isel bilgileri vermemenizin olas? sonu?lar? hakk?nda) bilgi veririz.

?

Benzer ?ekilde yasal ??karlar?m?za (ya da herhangi bir ü?üncü taraf?n ??karlar?na) dayal? olarak ki?isel bilgilerinizi toplar ve kullan?rsak, bunu o anda a??k?a yapar?z ya da talep etmeniz halinde bu yasal ??karlar?n neler olduklar? hakk?nda bilgi veririz.

?

Ki?isel bilgilerinizi toplamam?z?n ya da kullanmam?z?n yasal dayana??yla ilgili olarak herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsan?z, lütfen a?a??daki "Bizimle nas?l ileti?ime ge?ebilirsiniz?" ba?l??? alt?nda sa?lanan ileti?im bilgilerini kullanarak bize ula??n.

?

Bilgilerinizin Saklanma Süresi: Sizden toplad???m?z ki?isel bilgilerinizi, kanunen (vergi, hukuk, muhasebe veya di?er ama?lar do?rultusunda) daha uzun bir süre i?in saklanmas? gerekli g?rülmedi?i sürece, makbul mazerete dayanan ticari ama?lar?m?z i?in gerekti?i yerlerde ve/veya bu Gizlilik Bildiriminde yer verilen ama?lar do?rultusunda, ihtiya? duyuldu?u süre boyunca saklar?z. Ki?isel bilgilerinizin silinmesini istedi?iniz zaman talep edebilirsiniz (daha fazla bilgi i?in bkz. "Gizlilik Haklar?n?z ve Se?enekleriniz") ve bu iste?iniz, mevcut kanunlar kapsam?nda dikkate al?n?r.

?

Bilgilerinizi i?lemek i?in makbul bir ticari mazeretimiz yoksa bu bilgileri siler veya anonimle?tiririz; e?er bu mümkün de?ilse (?rne?in ki?isel bilgilerinizin yedekleme ar?ivlerinde saklan?yor olmas? nedeniyle), ki?isel bilgilerinizi güvenli ?ekilde saklar?z ve silinece?i zamana kadar tüm i?lemlerden muaf tutar?z.

?

?ocuklar: Varl?klar?m?z, 16 ya??ndan kü?ük ki?ilere y?nelik de?ildir. Bu ya?lardaki ki?ilerden, bilerek ki?isel bilgiler toplamay?z. Bir ?ocu?un bize ki?isel bilgilerini verdi?inin fark?na var?rsan?z, bizimle ileti?ime ge?mek i?in lütfen privacy@VMware.com?adresine e-posta g?nderin. 14 ya??n alt?nda olan bir ?ocu?un bize ki?isel bilgilerini verdi?ini ??rendi?imiz takdirde, ?ocu?un bilgilerinin silinmesi i?in gerekli ad?mlar? atar?z.

?

Otomatik Karar Verme: Sizi yasal olarak ya da benzer ?ekilde büyük ?l?üde etkileyen otomatik kararlar (fi?leme dahil olmak üzere) al?nmas?na neden olacak durumlarda sadece otomatik karar verme süre?leri kullanmay?z. Otomatik kararlar, sizinle ilgili bir karar?n insan taraf?ndan incelenmeden otomatik olarak bilgisayar taraf?ndan (yaz?l?m algoritmalar? kullan?larak) tespit edilmesi anlam?na gelir. Otomatik karar vermeye tabi olursan?z, hemen sizi bu durumla ilgili bilgilendiririz ve karara itiraz etme, kendi g?rü? a??n?z? ifade etme ve karar i?in bir insan incelemesi talep etme hakk?n?z olur.

?

D?? Ba?lant?lar ve Sosyal Medya ?zellikleri: Varl?klar?m?z, ü?üncü taraflara ait web sitelerine, hizmetlere, sosyal a?lara, uygulamalara ya da "Payla?" veya "Be?en" dü?meleri gibi sosyal medya ?zelliklerine ba?lant? veya ba?lanma olana?? sa?layabilir. Bu sitelerin ziyaret edilmesi ya da bu ba?lant?lara t?klanmas?, ü?üncü taraf?n sizin hakk?n?zda bilgi toplamas?na ve kullanmas?na izin verebilir. Ayr?ca bu ü?üncü taraflara vermeyi tercih etti?iniz ki?isel bilgiler bu Gizlilik Bildirimi kapsam?nda de?ildir. Bu tür ü?üncü taraflarla etkile?im kurmadan ya da onlara ki?isel bilgilerinizi vermeden ?nce, s?z konusu ü?üncü taraflarca bilgilerinizin nas?l topland???n? ve kullan?ld???n? anlamak üzere gizlilik bildirimlerini ve kullan?m ko?ullar?n? incelemenizi tavsiye ediyoruz. VMware, bu tür ü?üncü taraflar?n gizlilik uygulamalar?n? kontrol etmemekte ve bu tür ü?üncü taraf web siteleri, hizmetler, sosyal a?lar ya da uygulamalar hakk?nda herhangi bir te?vik ya da taahhütte bulunmamaktad?r.

?

Do Not Track (?zleme): Internet Explorer, Firefox ve Safari gibi internet taray?c?lar? "Do Not Track" veya "DNT" sinyallerini g?nderme olana??na sahiptir. "DNT" sinyalleri i?in tek tip standartlar mevcut olmad???ndan, ?u anda ?evrimi?i Varl?klar?m?z "DNT" sinyallerini dikkate almamakta veya bunlara kar??l?k vermemektedir. VMware gizlilik ve anlaml? se?imleri ciddiye al?r ve DNT taray?c? teknolojisi ve standartlar?n uygulanmas? konusundaki geli?meleri yak?ndan takip etmeye devam etmektedir. "DNT" hakk?nda daha fazla bilgi i?in lütfen "All About Do Not Track"?sayfas?n? ziyaret edin.

?

Bu Gizlilik Bildirimi'nde Yap?lan De?i?iklikler: VMware, bu Gizlilik Bildirimi'ni de?i?en hukuki, teknik ve ticari geli?melere istinaden düzenli olarak g?zden ge?irip günceller. Bu Gizlilik Bildirimi güncellendi?inde, en son revizyon tarihi yukar?da belirtilir. Bu Gizlilik Bildiriminde ?nemli de?i?iklikler yaparsak, de?i?ikliklerin ehemmiyetine ba?l? olarak sizi haberdar edebilmek i?in gerekli tedbirleri alaca??z ve bu i?lemin kanunlara uygun olarak yap?lmas?n? sa?layaca??z. Di?er web sitelerinde, hizmetlerde ve uygulamalarda verece?iniz ki?isel bilgilerin nas?l toplanaca??n? ve kullan?laca??n? ??renmenizi tavsiye ederiz.

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorular?n?z veya endi?eleriniz varsa bize privacy@VMware.com e-posta adresinden yazabilir veya posta ile ula?abilirsiniz: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.

女同免费毛片在线播放