<span id="7bnv9"><video id="7bnv9"></video></span><span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>
<span id="7bnv9"></span>
<span id="7bnv9"><video id="7bnv9"></video></span>
<span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>
<strike id="7bnv9"></strike><strike id="7bnv9"></strike>
<strike id="7bnv9"><i id="7bnv9"><del id="7bnv9"></del></i></strike>
<span id="7bnv9"><dl id="7bnv9"></dl></span>

Kategoriye G?re ürünler

VMware'in sundu?u Yaz?l?m Tan?ml? Bulut, Mobilite, A? ?leti?imi ve Güvenlik ??zümleriyle Dijital Temelinizi Olu?turun veya Geni?letin

Uygulamal? Laboratuvarlar? duymu? muydunuz?

VMware ürünlerini ücretsiz olarak nas?l deneyebilece?inizi ??renin.

?nfografi?i indirin

30 Dakika Harcaman?n En ?yi Yolu

Yeni NSX Lightning Lab, kurulum gerektirmeden yaln?zca 30 dakikada uygulamal? deneyim edinmenizi sa?lar.

ücretsiz Deneyin

Yaz?l?m Tan?ml? Veri Merkezi Platformu 

Sekt?r lideri teknolojilerle yaz?l?m tan?ml? dijital temelinizi kurun.

VMware Cloud Foundation

?zel ve genel bulut i?in entegre edilmi? bulut altyap?s? ve y?netim hizmetleri.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

VMware Cloud on Dell EMC

Hizmet olarak u? ve veri merkezi altyap?s? sunmaya y?nelik beta program?.

Veri Merkezi ve Bulut Altyap?s? 

BT mimarinizi sanal veri merkezleri i?in bulut altyap?s? ile kolayca geli?tirin. Daha Fazla Bilgi

vSphere

Her bulut ortam? i?in ideal temeli olu?turan, sekt?r lideri sunucu sanalla?t?rma platformu.

?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

VMware Enterprise PKS

?oklu bulut kurulu?lar? ve hizmet sa?lay?c?lar? i?in üretim s?n?f? Kubernetes.

VMware Cloud Director Availability for VMware Cloud Director

VMware Cloud Director Availability for VMware Cloud Director, VMware Bulut Sa?lay?c?lar?n?n basit, ekonomik ve bulut tabanl? ola?anüstü durum kurtarma hizmetleri sunabilmesini sa?lar.

Cloud Provider Pod

VMware Cloud Provider Pod, Bulut Sa?lay?c?lar?na y?nelik otomatik ve test edilmi? bir Yaz?l?m Tan?ml? Veri Merkezi ürünüdür. ?zel ve genel bulutlar?n tek t?klamayla da??t?lmas?n? ve yap?land?r?lmas?n? sa?lar.

vCenter Server

Hibrit bulut genelinde vSphere ortamlar?n? y?netmek i?in merkezile?tirilmi? platform.

?imdi Sat?n Al?n 

vSphere Integrated Containers

Geleneksel ve kapsay?c?l? uygulamalar i?in kurumsal kapsay?c? altyap?s?.

VMware Cloud Director

VMware Cloud Director, yap?sal olarak hibrit kullanan farkl? bulut hizmetleri kurmak isteyen Bulut Sa?lay?c?lar? i?indir.

A? ?leti?imi ve Güvenlik 

Tutarl? ve yayg?n ba?lant? olanaklar? ile, uygulamalar? ve verileri her yerde güvende tutun ve ?al??t?r?n.?Daha Fazla Bilgi

NSX Data Center

Yaz?l?m tan?ml? veri merkezi (SDDC) i?in a? sanalla?t?rma ve güvenlik platformu.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

VMware HCX

Güvenli, WAN i?in optimize edilmi? veri merkezi geni?letme ?zellikleri ve i? yükü mobilitesi sunan ara?.

VMware SD-WAN by VeloCloud

Bulut hizmetlerine, ?zel veri merkezlerine ve SaaS tabanl? uygulamalara eri?im platformu.

NSX Cloud

?zgün olarak genel bulutlarda ?al??an uygulamalar i?in mikro segmentasyonlu güvenlik yaz?l?m?.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

vRealize Network Insight

?oklu bulut ortamlar? genelinde, optimize edilmi? ve güvenli a? altyap?s? olu?turma yaz?l?m?.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

AppDefense

Sanalla?t?r?lm?? ortamlarda ?al??an uygulamalar? koruyan veri merkezi u? nokta güvenli?i ürünü.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

Depolama ve Kullan?labilirlik 

Yaz?l?m tan?ml? depolama teknolojileri ile depolama mimarinizi geli?tirin ve sadele?tirin. Daha Fazla Bilgi

vSAN

?zel ve genel buluta y?nelik, Flash i?in optimize edilmi?, vSphere'e ?zgü depolama.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

VMware Site Recovery

?? yüklerini nerede olursa olsun koruyan, talebe dayal? hizmet olarak ola?anüstü durum kurtarma (DRaaS) ??zümü.

Site Recovery Manager

Sanalla?t?r?lm?? uygulamalar? koruyan h?zl? ve güvenilir ola?anüstü durum kurtarma yaz?l?m?.

?imdi Deneyin 

Virtual Volumes

Depolama i?lemlerini kolayla?t?ran ve se?me ?zgürlü?ü sunan sekt?r geneli ?er?eve.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

Hiper Bütünle?ik Altyap? 

Bilgi i?lem, depolama ve a? ileti?imini y?netilmesi kolay tek bir yaz?l?m tan?ml? platforma entegre edin.?Daha Fazla Bilgi

vSAN

?zel ve genel buluta y?nelik, Flash i?in optimize edilmi?, vSphere'e ?zgü depolama.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

Dell EMC VxRail

Tam VMware entegrasyonuna sahip anahtar teslim hiper bütünle?ik altyap? gereci.

Bulut Y?netim Platformu 

Geleneksel i? yüklerinden kapsay?c? i? yüklerine kadar her ?eyi ?al??t?ran hibrit ortamlar? birle?ik platform ile y?netin. Daha Fazla Bilgi

vRealize Suite

Herhangi bir bulutta güvenli ve istikrarl? ?ekilde uygulama geli?tirmeye y?nelik hibrit bulut y?netim platformu.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

vRealize Suite Lifecycle Manager

vRealize Suite Lifecycle Manager, vRealize Suite ürünleri i?in eksiksiz yaz?l?m ya?am d?ngüsü y?netim ?zellikleri sunar. Paket da??t?m?n?, yap?land?rmas?n? ve yükseltmelerini otomatikle?tirerek mü?terilerin de?er yaratma sürelerini h?zland?r?r.

vCloud Suite

vSphere Hypervisor ve vRealize Suite'i bir araya getiren, kurumsal kullan?ma haz?r ?zel bulut yaz?l?m?.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

vRealize Operations

SDDC ve ?oklu bulut altyap?s? planlamaya ve ?l?eklendirmeye y?nelik birle?ik y?netim platformu.

?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

vRealize Automation

Otomasyon ve ?nceden tan?mlanm?? ilkelerle BT hizmetlerinin daha h?zl? sunulmas?n? sa?layan yaz?l?m.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

vRealize Business for Cloud

Bulut maliyet analizi, tüketim ?l?ümü ve i?letme analizleri sa?layan uygulama.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

VMware Integrated OpenStack

VMware altyap?s? üzerinde kurumsal s?n?f OpenStack ?al??t?ran da??t?m.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin  ücretsiz ?ndirin 

vRealize Log Insight

vRealize Log Insight sezgisel, i?lem yap?labilen panolar, ?ok y?nlü analizler ve kapsaml? ü?üncü taraf geni?letilebilirli?iyle heterojen ve yüksek oranda ?l?eklendirilebilir günlük y?netimi sa?lar.

?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

vRealize Code Stream

vRealize Code Stream, güvenilir yaz?l?m sürümlerinin daha s?k ??kar?lmas?n? ve ayn? zamanda operasyonel risklerin azalt?lmas?n? mümkün k?lmak amac?yla sürüm otomasyonu ve sürekli sunum olana?? sa?lar.

?imdi Deneyin 

vRealize Orchestrator

vRealize Orchestrator, kompleks otomasyon g?revleri geli?tirmenizi, ard?ndan VMware vSphere istemcisinden, VMware vCloud Suite'in ?e?itli bile?enlerinden veya ba?ka tetikleme mekanizmalar?ndan i? ak??lar?na eri?ip bunlar? ba?latman?z? sa?lar.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

Wavefront by VMware

Wavefront by VMware, bulutta bar?nd?r?lan modern uygulamalar?n yüksek ?l?ekli gereksinimlerini kar??layan SaaS tabanl? bir ?l?üm izleme ve analiz platformudur.

Dijital ?al??ma Ortam? 

Her zaman ve her yerden herhangi bir cihazdaki tüm uygulamalara, hizmetlere ve kaynaklara eri?in.

Workspace ONE

AirWatch teknolojisiyle desteklenen birle?ik u? nokta y?netimi (UEM), eri?im denetimi ve uygulama y?netimini entegre eden zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformumuzla istedi?iniz uygulamay? istedi?iniz cihazda sunun ve y?netin.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

AirWatch Destekli Workspace ONE Birle?ik U? Nokta Y?netimi

Sekt?r lideri AirWatch teknolojisiyle desteklenen Workspace ONE UEM ile her cihaz? ve her kullan?m durumunu y?netip her katmanda güvenli?i sa?lay?n.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

Masaüstü ve Uygulama Sanalla?t?rma 

Masaüstlerini ve uygulamalar? sunma, koruma ve y?netme yakla??m?n?z? sadele?tirin.?Daha Fazla Bilgi

Horizon 7

Sanal masaüstlerini (VDI), uygulamalar? ve ?evrimi?i hizmetleri y?netmeye y?nelik lider platform.

?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

Horizon Cloud

Sanal masaüstlerini ve uygulamalar? bar?nd?rmaya y?nelik esnek bulut platformu.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

Horizon Apps

Yay?mlanm??, SaaS ve mobil uygulamalar i?in birle?ik ?al??ma ortam?.

Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

App Volumes

Ya?am d?ngüsü y?netimi ?zelli?ine sahip ger?ek zamanl? uygulama sunma yaz?l?m?.

?imdi Deneyin  Uygulamal? Laboratuvar? Deneyin 

Masaüstü ve Uygulama Sanalla?t?rma Y?netimi 

Y?netimi kolayla?t?r?n, denetimi birle?tirin, sunumu otomatik hale getirin, VMware ve Citrix sanal masaüstleri ve yay?mlanm?? uygulamalar dahil olmak üzere son kullan?c? bilgi i?lem kaynaklar?n? koruyun.

NSX for Horizon

NSX for Horizon, masaüstlerini dinamik olarak takip eden ilkelere sahip bir sanal masaüstü altyap?s? (VDI) a? ileti?imi ??zümüdür.

vSAN for Horizon

VMware vSAN sayesinde mü?teriler faaliyete ba?lama maliyetlerini azaltabilir ve vSAN ReadyNodes ile Dell EMC VxRail dahil olmak üzere Horizon i?in optimize edilmi? bir dizi ?nceden yap?land?r?lm?? gere?ten yararlanabilir.

vRealize Operations for Horizon

vRealize Operations for Horizon, Horizon ve XenDesktop/XenApp ortamlar?n?z? y?netmenizi sa?layan bir izleme ve raporlama arac?d?r.

?imdi Deneyin 

ThinApp

VMware ThinApp, uygulama ?at??mas?n? ortadan kald?rmak, sunum ve y?netimi kolayla?t?rmak i?in uygulamalar? temel i?letim sistemlerinden yal?tan arac?s?z bir uygulama sanalla?t?rma ??zümüdür.

?imdi Deneyin 

Ki?isel Masaüstü 

Ayn? PC'de veya Mac bilgisayarda birden fazla i?letim sistemi ?al??t?r?n. Daha Fazla Bilgi

Fusion for Mac

Mac bilgisayarda birden fazla i?letim sistemi ?al??t?rma uygulamas?.

?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

Workstation Pro

Windows ve Linux'te birden fazla i?letim sistemi ?al??t?rma uygulamas?.

?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

Workstation Player

Ki?isel kullan?m i?in ücretsiz sunulan, Windows veya Linux PC'de ikinci bir i?letim sistemi ?al??t?rmaya y?nelik temel ara?.

?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

Uygulamalar ve Veri Platformu 

Modern uygulamalar geli?tirmek ve da??tmak i?in ideal olan sanalla?t?r?lm?? bir altyap?n?n verimlili?inden faydalan?n. Daha yüksek birle?tirme oranlar?na ve iyile?tirilmi? kullan?ma olanak tan?yan basit kaplama alanlar?ndan yararlan?n.

Pivotal App Suite

Pivotal App Suite, geli?tiricilerin ve operat?rlerin bulut ?l?ekli ?zel uygulamalar geli?tirip ?al??t?rmak i?in kulland?klar?, Pivotal’?n?ara yaz?l?m platformudur.

?imdi Deneyin 

Pivotal GemFire

Pivotal GemFire ?zellikle yüksek hacimli, gecikmeye duyarl?, g?rev a??s?ndan kritik ve i?lem tabanl? sistemler i?in kullan??l? olan bir da??t?lm?? veri y?netimi platformudur.

?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

Pivotal RabbitMQ

Pivotal RabbitMQ, mesaj trafi?inin y?netilmesini neredeyse tamamen zahmetsiz hale getiren protokol tabanl?, yüksek oranda ?l?eklendirilebilir ve da??t?m? kolay bir s?raya alma sistemidir.

?imdi Deneyin 

Pivotal tc Server

Pivotal tc Server büyük ?l?ekli, g?rev a??s?ndan kritik ortamlarda kullan?lmak üzere Apache Tomcat'i geni?leten basit bir Java uygulamas? sunucusudur.

?imdi Deneyin  ?imdi Sat?n Al?n 

Telco Cloud? 

Yaz?l?m tan?ml? a? altyap?s? ile, ger?ek zamanl? talebe g?re sanal a? i?levleri olu?turun ve bunlar? ?l?eklendirin. Daha Fazla Bilgi

vCloud NFV

Bilgi i?lem, depolama, a? ileti?imi, y?netim ve operasyon ?zelliklerine sahip ?ok kirac?l? platform.

VMware Smart Assurance

Fiziksel ve sanal a? y?netimi i?in otomatik hizmet güvencesi

VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

Tam operasyonel bir ortama y?nelik en h?zl? yolu sunan operat?r s?n?f? OpenStack ??zümü.

Edge ve Nesnelerin ?nterneti (IoT) 

G?revleri otomatikle?tirmek ve daha iyi i?letme analizleri elde etmek i?in, internet eri?imli nesnelerin olu?turdu?u büyüyen bir küresel a?daki verileri kullan?n.

Pulse IoT Center

IoT cihaz y?netimi ve izleme i?in güvenli, kurumsal s?n?f ??züm.

?LG?L? ??ZüMLER 

ücretsiz ürünler 

Sekt?rün en iyi hiper y?neticisi ile sunucular? sanalla?t?rarak tasarruf edin. ücretsiz olarak, bilgisayar?n?zdaki yal?t?lm?? sanal makinelerde yeni yaz?l?mlar? güvenli ?ekilde test edin ve sanal makinelerden fiziksel ortama h?zl? ?ekilde d?nü?üm ger?ekle?tirin.

vSphere Hypervisor

Uygulamalar?n?z? daha az donan?m üzerinde birle?tirebilmeniz i?in sunucular? sanalla?t?ran ücretsiz, do?rudan donan?mda ?al??an hiper y?netici.

ücretsiz ?ndirin 

vCenter Converter

Windows ve Linux tabanl? fiziksel makineleri sanal makinelere d?nü?türme yaz?l?m?.

ücretsiz ?ndirin 
女同免费毛片在线播放